145901 tb DSCF0642

צוות החווה הנו צוות רב- מקצועי המורכב מעובדים בשכר, בני שירות לאומי ועשרות מתנדבים. הרכיבה הטיפולית מנוהלת על ידי מדריכים מוסמכים לרכיבה טיפולית והטיפול בעזרת בעלי חיים מנוהל על ידי מטפלות מוסמכות בתחום. לחלק מהצוות הטיפולי תארים אקדמאים מתחום הפסיכולוגיה, העבודה הסוציאלית, החינוך והחינוך המיוחד. את פרויקט הנוער מנהל איש חינוך עם נסיון של הרבה שנים בתחום.
בנוסף למטפלים הישירים, מעסיקה החווה עובדת סוציאלית במשרה מלאה המקיימת פגישות מוקדמות עם ההורים (פגישות אינטייק), קובעת מטרות טיפוליות לכל ילד ומקיימת פגישות דיון הנחייה שבועיות עם כל אחד מחברי הצוות המקצועי.  צוות הרכיבה מקבל בנוסף גם פגישות העשרה שבועיות נוספות שמטרתן  ללמוד לישם רעיונות ומטרות טיפוליות לפעילות מעשית במגרש הרכיבה. החווה מעסיקה גם פיזיותרפיסטית שהיא גם מדריכת רכיבה טיפולית המטפלת במקרים המוטוריים הקשים ומנחה את שאר הצוות. 

עבודת המרכז מושתת על עקרונות של עבודה צוותית ומערכתית, העמקה מתמדת של ידע והתפתחות מקצועית באמצעות ישיבות צוות, הדרכות מקצועיות ומעקב אחר פיתוח תכניות הטיפול והפרוייקטים המופעלים בחווה.